MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisja Finansowo- Budżetowa
Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Komisja Nauki i Kształcenia
Komisja Etyki
Komisja Organizacyjna
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Komisja Praktyk Lekarskich
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Brzesko
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Bochnia
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Dąbrowa Tarnowska
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tuchów
Komisja Stomatologiczna
Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Komisja Nauki i Kształcenia
Do zadań Komisji Nauki i Kształcenia należy:
1) koordynacja wszystkich prac ORL w zakresie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego w zawodach medycznych, w szczególności nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
2) przygotowywanie projektów uchwał, opinii i stanowisk ORL w sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego, w szczególności projektów opinii nadsyłanych projektów aktów prawnych,
3) monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych – staży podyplomowych, specjalizacji kształcenia ustawicznego i nabywania szczególnych umiejętności,
4) opiniowanie wniosków podmiotów zamierzających prowadzić doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów przed ich wpisaniem do rejestru OIL podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz o przyznaniu akredytacji poszczególnym formom kształcenia
5) organizacja szkoleń dla członków OIL w Tarnowie,
6) monitorowanie publikacji naukowych członków Izby i publikacji ich w Biuletynie Informacyjnym,
7) inne zlecone przez Okręgowa Radę Lekarską i jej Prezydium.
 
Osoby:
Przewodniczący Komisji Nauki i Kształcenia
dr n. med. Marek Skura
Marek Skura
Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki i Kształcenia
lek. dent. Dorota Wolińska
Dorota Wolińska
Sekretarz Komisji Nauki i Kształcenia
lek. dent. Barbara Rączka
Barbara Rączka
Członek Komisji Nauki i Kształcenia
lek. dent. Anna Bąk
Anna Bąk
Członek Komisji Nauki i Kształcenia
lekarz Ewa Krupa
Ewa Krupa
Członek Komisji Nauki i Kształcenia
lek. dent. Dorota Przybyłko-Kita
Dorota Przybyłko-Kita
Członek Komisji Nauki i Kształcenia
dr n. med. Bogusława Stanosz-Kościuszkiewicz
Członek Komisji Nauki i Kształcenia
lek. dent. Adam Śpiewak
Adam Śpiewak

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów